Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

Vi erbjuder branschens bästa service vad gäller byggnadsställningar. Kunden skall uppleva en konkurrensfördel genom att anlita oss.

P&L Byggställningar AB strävar efter att vara ledande inom sitt område med fokus på säkerhet, medarbetare och kundnöjdhet. Vår målsättning är att skapa en hållbar och säker arbetsmiljö, främja miljöansvar, leverera en säker och kvalitativ produkt genom att förebygga risker och kontinuerligt förbättra vår verksamhet inom dessa områden.

Kvalitet

Vi ska vara specialister inom montering och demontering samt uthyrning av byggnadsställningar, säkerhetsanordningar och väderskydd. Vi ska leverera en produkt som vid överlämnandet till kund är av högsta kvalité.

För att uppnå det ska vi:

 • Hålla vad vi lovar, vara tillgängliga för våra kunder och uppfylla våra kunders bindande krav.
 • Följa de lagar och föreskrifter som reglerar kvaliteten inom vårt arbetsområde.
 • Ständigt sträva efter förbättring genom att utveckla vårt ledningssystem och ge våra medarbetare möjlighet och förutsättningar att engagera sig i vårt förbättringsarbete.
 • Ha en ständig kompetensutveckling av våra medarbetare.

Miljö

Vi ska sträva efter hållbarhet genom att hushålla med resurser, förbättra oss så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt samt välja de mest hållbara alternativen i varje aktivitet.

För att uppnå det ska vi:

 • Ha god marginal till gällande lagar och föreskrifter.
 • Vara upplysta och anta nya, mer hållbara, lösningar som kommer ut på marknaden.
 • Göra våra medarbetare delaktiga i och medvetna om vårt miljöarbete.
  Kontinuerligt analysera vår miljöpåverkan och med mål och handlingsplan arbeta för att
 • ständigt förbättra oss.

Arbetsmiljö

Vi ska erbjuda en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö genom att följa högsta standarder för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet både fysiskt, psykiskt och socialt.

För att uppnå det ska vi:

 • Följa alla lagar, föreskrifter, normer och övriga krav som ställs på oss.
 • Skapa och bibehålla en säker arbetsmiljö med engagerade medarbetare.
 • Utbilda och träna våra anställda.
 • Säkerställa adekvat utrustning och skydd.
 • Systematiska genomgångar av vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik. 
 • Minimera risker och faror med riskanalyser och arbetsberedningar.
 • Förbättra hälsa och välbefinnande med mål och handlingsplaner.
 • Stödja samarbete och kommunikation.

20240408 Linköping

Christian Glemhorn
VD